Învățământ / Cercetare

ÎNVĂŢĂMÂNT

 1. Generalităţi

Expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de muncă este disciplină de studiu universitar şi postuniversitar în cadrul UMF « Carol Davila « Bucureşti.

Activitatea didactică este, încă de la înfiinţarea disciplinei inseparabilă de cea a Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de muncă, în cadrul căruia funcţionează.

Colectivul disciplinei este format în prezent din următorii membrii:

 • conferenţiar universitar dr. Despina – Mihaela GHERMAN
 • şef de lucrări  dr. Corina OANCEA
 • asistent universitar dr.Roxana -Elena MIRICĂ

Prin activitatea din cadrul disciplinei se derulează procesul de formare a medicilor specialişti în expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de muncă.

Programele de pregătire conţin prelegeri, lucrări practice, stagii clinice şi stagii speciale adecvate  nivelurilor de instruire:

 • curs pentru studenţi anul V Medicină Generală;
 • curs de pregătire prin rezidenţiat în specialitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă;
 • curs de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi, conform legislaţiei în vigoare;
 • cursuri de perfecţionare post-universitară, în cadrul programului de educaţie medicală continuă.

Conţinutul programelor de formare profesională corespunde obiectivelor specifice acestei actvităţi. Tematicile cuprind:

 • noţiuni referitoare la analiza medico- socia1ă a cazurilor din perspectiva integrării profesionale;
 • definirea cadrului conceptual şi terminologia specifică;
 • criteriile de evaluare a capacităţii de muncă (clinice şi funcţionale);
 • particularităţile în adaptarea la muncă a deficienţilor şi posibilităţile de acordare a unor drepturi de aigurări sociale conform legislaţiei actuale.
 1. Rezidenţiat Expertiza medicală a capacităţii de muncă

Durata : 4 ani

Expertiza medicală a capacităţii de muncă este o specialitate medicală care evaluează prin metode şi tehnici specifice, capacitatea de muncă a persoanelor cu diferite tulburări morfologice şi funcţionale în vederea prestaţiilor de asigurări sociale (medicina de asigurări sociale). Demersurile specifice acestei activităţi sunt centrate pe profilaxia invalidităţii şi recuperarea capacităţii de muncă, cu finalitate în reinserţia socio- profesională a asiguraţilor afectaţi prin boli sau accidente. 

Stagiile şi modulele de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă se desfăşoară obligatoriu în secţiile clinice şi laboratoarele din INEMRCM, sub îndrumarea cadrelor didactice din cadrul Disciplinei de Expertiză medicală a capacităţii de muncă din UMF „Carol Davila” Bucureşti şi a medicilor primari care îşi desfăşoară activitatea în secţiile respective.

Celelalte stagii şi module se efectuează în clinici de profil din centrele universitare, stabilite prin înţelegere cu şefii de secţii, şefii disciplinelor respective şi Centrul de Perfecţionare în Domeniul Sanitar.

Stagiul la nivelul serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă se desfăşoară sub îndrumarea medicilor primari din cadrul serviciilor respective şi cu acordul Caselor de Pensii Judeţene.

La aceste cursuri se pot înscrie :

 1. medici specialişti sau primari în expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de muncă
 2. medici specialişti sau primari în medicina muncii
 3. medici specialişti sau primari în medicina de familie
 4. medici specialişti sau primari în medicina internă

Locul de desfăşurare: sediul catedrei

Link-uri utile

http://www.umfcd.ro

Cercetare

Activitatea specifică acestui domeniu se desfăşoară în cadrul  Laboratorului de Cercetare Aplicativă în domeniul evaluării și consilierii vocaționale.

Activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul laboratorului se desfăşoară în concordanţă cu prevederile specifice cuprinse în:

 • Ordinul 1229/2005 completată şi modificată cu H.G. 1057/2010 privind regulamentul de organizare şi funcţionare al INEMRCM;
 • Regulamentul intern de funcţionare al INEMRCM;
 • Fişele posturilor , aprobate de conducerea INEMRCM;
 • Ordonanţa Guvernului Nr.57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică;
 • Legea nr.319/2003 privind statutul personalului de cercetare.

Direcţiile principale ale cercetării ştiinţifice în INEMRCM

 • cercetare aplicativă în domeniul medico – social;
 • studii  privind impactul social şi economic al invalidităţii;
 • metode şi tehnici standardizate de evaluare a capacităţii de muncă;
 • elaborarea unui model multidimensional al capacităţii de muncă;
 • epidemiologia invalidităţii;
 • adaptarea mediului de muncă şi social la particularităţile persoanelor cu funcţionalitate diminuată prin boli sau accidente;
 • promovarea incluziunii sociale prin recuperarea capacităţii de muncă şi re/inserţia profesională a persoanelor cu deficenţe funcţionale.

Direcţiile de acţiune

 • orientarea cercetării către nevoile pe termen mediu şi lung al beneficiarilor eligibili şi al grupurilor – ţintă (persoane cu deficienţe funcţionale datorate unor boli invalidante);
 • integrarea în reţelele de cercetare naţionale;
 • colaborarea cu instituţii de învăţământ superior de profil medical , social sau tehnic prin intermediul catedrei universitare de profil din cadrul  UMF „Carol Davila „.

Publicatii si articole