Drepturile și obligațiile asigurațiilor

EXTRAS DIN LEGEA nr.95/2006-privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

TITLUL VIII-ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE CAP.II-ASIGURAŢII

SECTIUNEA a 2-a Drepturile si obligatiile asiguratilor

ART. 217

 • Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza in conditiile prezentei legi.
 • Drepturile prevazute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru care se elaboreaza de CNAS pe baza consultarii Colegiului Medicilor din Romania, denumit in continuare CMR, Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, denumit in continuare CMDR, Colegiului Farmacistilor din Romania, denumit in continuare CFR, Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, denumit in continuare OAMMR, Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor, denumit in continuare OBBC, precum si a organizatiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical, pana la data de 30 septembrie a anului in curs pentru anul urmator. Proiectul se avizeaza de Ministerul Sanatatii si se aproba prin hotarare a Guvernului. In cazul nefinalizarii elaborarii contractului-cadru in termenul prevazut, se prelungeste prin hotarare a Guvernului aplicabilitatea contractului-cadru din anul in curs.
 • Contractul-cadru reglementeaza, in principal, conditiile acordarii asistentei medicale cu privire la:
 1. pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate;
 2.  lista serviciilor medicale, a serviciilor de ingrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale si a altor servicii pentru asigurati, aferente pachetului de servicii de baza prevazut la lit. a);
 3. criteriile si standardele calitatii pachetului de servicii;
 4. alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurari sociale de sanatate in vederea realizarii echilibrului financiar al fondului;
 5. tarifele utilizate in contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare si actele necesare in acest scop;
 6. internarea si externarea bolnavilor;
 7. masuri de ingrijire la domiciliu si de recuperare;
 8. conditiile acordarii serviciilor la nivel regional si lista serviciilor care se pot contracta la nivel judetean, precum si a celor care se pot contracta la nivel regional;
 9. prescrierea si eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor medicale;
 10. modul de informare a asiguratilor;
 11. coplata pentru unele servicii medicale.
 • Ministerul Sanatatii impreuna cu CNAS sunt abilitate sa organizeze licitatii si alte proceduri de achizitii publice in vederea derularii programelor nationale de sanatate, in conditiile legii.
 • CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea CMR, CFR, CMDR, OAMMR, OBBC, precum si a organizatiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical, pana la data de 15 noiembrie a anului in curs pentru anul urmator, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS.
 • In cazul nefinalizarii normelor metodologice, Ministerul Sanatatii le va elabora si le va aproba prin ordin in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la alin. (5).

ART. 218

 • Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de prezenta lege.
 • Asiguratii au urmatoarele drepturi:
 1. sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
 2. sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate

conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;

 1. sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
 2. sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
 3. sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 4. sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 5. sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
 6. sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
 7. sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
 8. sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
 9. sa beneficieze de dispozitive medicale;
 10. sa beneficieze de de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
 11. sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
 12. sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
 13. sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

ART. 219

Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de drepturile prevazute la art. 218 sunt urmatoarele:

 1. sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
 2. sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
 3. sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
 4. sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
 5. sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
 6. sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
 7. sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 8. sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat.